Overblijven

OVERBLIJFPROTOCOL TUSSENSCHOOLSE OPVANG  “DE ROEF”

Inleiding

De Wet op het Primair Onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat leerlingen van het basisonderwijs in de middagpauze op school en onder toezicht kunnen overblijven. De schoolbesturen zijn verantwoordelijk voor het organiseren van deze tussenschoolse opvang (TSO). Zij kunnen de uitvoering overlaten aan de basisscholen of een professionele organisatie in de arm nemen zoals in uw geval  “Kindercentra De Roef”. Hoewel TSO kinderopvang is, valt het niet onder de Wet Kinderopvang. De wet en regelgeving voor kinderopvang is dan ook niet van toepassing op de TSO.

Doelstelling

Doelstelling van de TSO is de leerlingen de mogelijkheid te geven om tijdens de lunchpauze te lunchen en bij te tanken (door ontspanning of inspanning) onder veilige omstandigheden en in een geborgen sfeer.

Pedagogische uitgangspunten

TSO vindt plaats in de vrije tijd van kinderen. TSO is plezierig, er is een prettige sfeer waarin kinderen zich thuis voelen. Het belang van het kind staat centraal. Kinderen moeten mogelijkheden krijgen om op te groeien tot zelfstandige individuen. Zelfvertrouwen, zelfwaardering sociale vaardigheden en rekening houden met elkaar, zijn daarbij belangrijke aspecten. De omgeving is belangrijk. Er is behoefte aan plekken voor zowel rustige als dynamische activiteiten.

De pedagogische visie in de praktijk

Kinderen hebben inspraak in de activiteiten en worden actief betrokken in het programma. Duidelijke afspraken en een goede structuur zijn noodzakelijk om de sociale en fysieke veiligheid van alle kinderen te kunnen garanderen. Het overblijfprotocol is bedoeld voor alle betrokken overblijfkrachten, leerkrachten, ouders en kinderen. Daarin zijn afspraken opgenomen waaraan een ieder zich dient te houden. De overblijfkrachten zijn zich bewust van de voorbeeldfunctie die ze hebben..

Organisatie

Voor de uitvoering van de TSO maakt de school gebruik van “Kindercentra De Roef”. De school stelt overblijfruimten en meubilair ter beschikking en de TSO wordt op het terrein van de school (binnen- en buitenruimte) gerealiseerd. De TSO is toegankelijk voor alle kinderen van de school. De Roef is als overblijforganisatie verantwoordelijk voor de uitvoering van de TSO en levert de beroepskracht (pedagogisch medewerker) en werft de benodigde vrijwilligers. Het aantal overblijfkrachten is gebaseerd op de verhouding 10-15 leerlingen op 1 overblijfkracht. De pedagogisch medewerker is verantwoordelijk voor de aansturing van de overblijfkrachten. De beroepskracht is minimaal MBO gediplomeerd en is in het bezit van een geldig EHBO of BHV diploma. Alle overblijfkrachten hebben een VOG. (Bewijs van Goed Gedrag).

Draaiboek

Tussen de middag worden de kinderen voor de lunch opgevangen door de overblijfkrachten in de overblijfruimten. De kinderen nemen hun eigen eten en drinken mee. Er wordt gelijktijdig  gegeten in groepjes van 15 kinderen en een overblijfkracht. De kinderen worden gestimuleerd te eten maar worden er niet toe gedwongen. Boterhammen die niet worden opgegeten gaan mee terug in de lunchtrommel. Het wordt ouders afgeraden om de kinderen snoep mee te geven. De pedagogisch medewerker houdt de aanwezigheidslijst bij. Indien er kinderen ontbreken zonder bericht van afmelding, dan neemt de aanwezige pedagogisch medewerker contact op met de ouders (verzorgers). Na de lunch krijgen de kinderen de gelegenheid om te ontspannen. Bij goed weer wordt er gezamenlijk buiten gespeeld en bij slecht weer is er binnen de gelegenheid om te spelen of te lezen, tekenen, knutselen etc.  De Roef draagt zorg voor de aanwezigheid van geschikt knutsel- en spelmateriaal en het aanbieden van verschillende activiteiten. Computerspelletjes m.b.v. de schoolcomputer en de mobiele telefoons horen hier niet bij.

Kwaliteitseisen

De TSO moet in een veilige en geborgen sfeer plaatsvinden. De Roef heeft een collectieve ongevallen en aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor de kinderen. Dit betekent dat de organisatie is verzekerd voor ongevallen die plaatsvinden tijdens de openingsuren van de TSO. De TSO moet in een schone en hygiënische ruimte plaats vinden. Het pedagogisch handelen vindt plaats volgens de pedagogische visie en werkplannen  van kindercentra De Roef.

Gedragscode

Op de TSO  wordt er  rekening gehouden met de ander en gaan we  respectvol met elkaar om. Er wordt op een normale toon gecommuniceerd met correct taalgebruik. Indien er sprake is van discriminatie of pesten, voorzien de  aanwezige protocollen.

Overlegvormen

Jaarlijks vindt er een overleg plaats tussen de schooldirectie en De Roef. De pedagogisch medewerker wordt aangestuurd door de assistent leidinggevende. De clustermanager is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de opvang.

Kosten en aanmelding

Ouders kunnen hun kind aanmelden voor de TSO middels een aanvraagformulier, te verkrijgen via de website www.kindercentraderoef.nl of de school. Het aanmeldingsformulier dient tevens als contract. Naast het inschrijfformulier ontvangt de ouder een toestemmingsformulier. Hierin worden afspraken vastgelegd m.b.t. het wel of niet tussen de middag mogen eten bij vriendjes of vriendinnetjes. Een contract geldt voor het lopend schooljaar. Murlen dienstverlening regelt de financiële overblijfadministratie. Vooraf kopen de ouders overblijfbeurten in.

Afspraken en regels

Om de TSO organisatorisch goed te laten verlopen worden er in samenspraak met de school afspraken gemaakt en regels opgesteld. Juridisch gezien is de school verantwoordelijk voor de TSO. Tijdens het overblijven is De Roef verantwoordelijk voor de uitvoering. Zij zorgen ervoor dat de kinderen het schoolplein niet verlaten en houden toezicht. Ze reageren alert op ongewenst gedrag. Ongewenst gedrag wordt altijd aan de orde gesteld, hetzij door de betrokkene rechtstreeks aan te spreken, hetzij door derden in te schakelen. Bij het disfunctioneren van een leerling neemt de pedagogisch medewerker altijd contact op met de leerkracht van deze leerling.