Groepen

Team 2019-2020

Onze school heeft in schooljaar 2019-2020 8 groepen, nl:

Groep 1/2 A: Juf Wendy en juf Astrid

Groep 1/2 B: Juf Jacomijn en juf Yvette

Groep 3: Juf Elma en juf Cristel

Groep 4: Juf Angela en juf Cristel

Groep 5: Juf Mira en juf Andrea

Groep 6: Juf Eline en juf Marjolein

Groep 7/8: juf Lindi

Groep 8: juf Sandra en juf Ineke

 

Directeur: juf Marieke

Intern Begeleider: juf Fenna

Vertrouwenspersoon: juf Yvette