Formulieren

Een website is handig, snel en efficiënt. Maar sommige zaken zijn makkelijker te verwerken als ze op papier staan. Op deze pagina vindt u een drietal formulieren; het goedkeuringsformulier privacygevoelige informatie en de aanvraag voor extra verlof.

Aanvraagformulier voor extra verlof

Kinderen in Nederland hebben leerplicht. Dat betekent dat alle kinderen op onze school vanaf 5 jaar verplicht zijn om dagelijks naar school te gaan. Maar soms komt dat niet uit. U kunt dan denken aan een bruiloft, begrafenis of bezoek aan een specialist. Er zijn specifieke regels wanneer u verlof kunt krijgen. De directie toetst die regels en geeft aan u door of het aangevraagde verlof geoorloofd is of niet. De specifieke regels omtrent extra verlof buiten de vakanties kunt u vinden op de website van de rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/leerplicht/schoolverzuim. U dient extra verlof 8 weken vooraf aan te vragen via onderstaand formulier. Het formulier is een PDF-bestand. Om dit te kunnen openen heeft u Acrobat Reader nodig. U kunt dat downloaden door hier te klikken.

Aanvraag vakantieverlof

Aanvraag ander verlof

Richtlijnen Verlof

Goedkeuringsformulier privacygevoelige informatie

De wet op de privacy noodzaakt ons om officieel goedkeuring te vragen over allerhande zaken die gedeeld zouden kunnen worden met derden.
U als ouder beslist over wat wel en niet gedeeld mag worden door school. Wanneer een leerling nieuw op school komt ontvangt u dit formulier. Via ons leerlingvolgsysteem Parnassys kunt u zelf deze gegevens aanpassen. Zo houden we alles up to date!