Medezeggenschapsraad MR

Waarom is er een medezeggenschapsraad?

Op elke school worden ingrijpende beslissingen genomen. Beslissingen die te maken hebben met het onderwijs dat wordt gegeven of beslissingen die te maken hebben met de school. Het ministerie van OCW vindt het belangrijk dat alle betrokkenen hierover zoveel mogelijk kunnen meepraten. Daarom beschikken scholen over een medezeggenschapsraad. Ook de Kennedyschool heeft een medezeggenschapsraad.

Wat doet de medezeggenschapsraad ?

Om er voor te zorgen dat een school goed functioneert, worden dagelijks plannen gemaakt, beslissingen genomen en veranderingen doorgevoerd. De verantwoordelijkheid voor het beleid op school ligt bij het schoolbestuur. Maar omdat het beleid leerkrachten, leerlingen en hun ouders direct of indirect aangaat, moet het schoolbestuur overleggen met de medezeggenschapsraad. Belangrijke beslissingen kunnen niet zonder instemming of advies van de medezeggenschapsraad genomen worden.

De omvang en de samenstelling van de medezeggenschapsraad verbonden aan een school voor basisonderwijs, hangt samen met het aantal leerlingen van deze school. Ouders en (onderwijzend en niet-onderwijzend) personeel kunnen via de medezeggenschapsraad veel invloed uitoefenen op het beleid van de school. Verkiezingen bepalen wie er uiteindelijk mag meepraten en beslissen in de raad.

De medezeggenschapsraad op onze school bestaat uit zes leden, drie ouders en drie leerkrachten. De zittingsperiode van de leden van de medezeggenschapsraad is drie jaar, waarvan er ieder jaar twee leden aftreden. Een ouder en een leerkracht. De aftredende leden kunnen zich herkiesbaar stellen.

Om lid van de medezeggenschapsraad te zijn, moet u een kind op onze school hebben zitten gedurende de gehele zittingsperiode van 3 jaar. Leden van de medezeggenschapsraad hebben geheimhoudingsplicht. Besluiten worden door het bestuur naar buiten gebracht en niet door de medezeggenschapsraad.

Leden van de medezeggenschapsraad

Op dit moment is de medezeggenschapsraad samengesteld uit de volgende leden:

Namens de ouders:

– Christiaan Goossens (voorzitter)
– Robbert de Pijper
– Patricia Haak

Namens de leerkrachten:
– Mira Ooijen
– Sandra Roovers
– Ineke van Steen- van Alphen

Uw betrokkenheid als ouder

Als u als ouder of als verzorger vragen, opmerkingen of zorgen heeft over zaken die met de school te maken hebben, neem dan contact op met een van de MR leden. U kunt bijvoorbeeld denken aan de verkeerssituatie, overblijven, buitenspelen, schooltijden enz. Deze vragen proberen we te beantwoorden en uw opmerkingen nemen we mee in de vergadering met het schoolbestuur.

U kunt de MR benaderen door bijvoorbeeld een email te zenden naar mr.kennedy@dewaarden.nl of contact op te nemen met één van de MR-leden. Door uw vragen en opmerkingen weten we wat er leeft bij u als ouder en kunnen we ons samen inzetten voor de belangen van de Kennedyschool en daarmee van uw kinderen. “Niet alleen klagen aan de poort maar melden bij de mensen die met uw opmerkingen iets kunnen doen.”